Kalendarium

Czwartek, 2019-01-24

Imieniny: Felicji, Roberta

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 297247
 • Do końca roku: 341 dni
 • Do wakacji: 148 dni

Program profilaktyki

 

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY
SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA

W PACANOWIE

BEZPIECZNY ŚWIAT”

 

 


Autor programu:

 • mgr Gabriela Czechowska
 • Halina Schabowska

Współuczestnicy programu:

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Pacanowie
 • Komenda Policji
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 1. Charakterystyka programu
 2. Cele główne programu
 3. Cele szczegółowe programu
 4. Adresaci programu
 5. Formy pracy
 6. Podstawowe zagadnienia i cele operacyjne programu
 7. Procedury osiągania celów
 8. Zadania do wykonania
 9. Materiały informacyjno-edukacyjne niezbędne do wdrożenia programu
 10. Ewaluacja
 11. Przypuszczalny koszt wdrożenia programu

 


1. Charakterystyka programu

    Program ma na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw i zachowań dzieci w wieku przedszkolnym w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu a nawet życiu.
   Dzieci w wieku przedszkolnym szybko i łatwo przyswajają wiedzę. Nie mają problemów z opanowaniem prostych zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz prostych czynności ratowniczych. Jednocześnie dzieci właśnie w tym wieku narażone są na wiele niebezpieczeństw. Wiedza i umiejętności z zakresu edukacji bezpieczeństwa powinny być zatem nabywane przez dzieci już na etapie edukacji przedszkolnej.
   Program ma charakter cykliczny i będzie realizowany od września do czerwca każdego roku szkolnego. Od marca do czerwca 2012r. zostanie wprowadzony pilotażowo w obrębie bloku tematycznego dotyczącego bezpieczeństwa przeciwpożarowego "Pali się".
   Corocznie po ukończeniu programu nauczyciele będą zobowiązani do przeprowadzenia ewaluacji oraz sporządzenia pisemnego sprawozdania z realizacji treści programowych.
Realizacja celów programowych odbywać się będzie w pięciu blokach tematycznych:

 

 

 • "Uśmiech dla policjanta - czyli jak przedszkolak idzie drogą?" - bezpieczeństwo na drodze,
 • Nie - dziękuję" - kształtowanie właściwych postaw wobec obcych,
 • Pali się – ochrona przeciwpożarowa, źródła dymu,
 • "Baw się ze mną" - bezpieczeństwo podczas zabawy,
 • "Świat bez nałogów" – wpływ używek na zdrowie człowieka.

 

 

 

 

 

2. Cele główne programu

 1. Wdrożenie dzieci w wieku przedszkolnym do stosowania zasad bezpieczeństwa poprzez ukazywanie źródeł powstawania sytuacji niebezpiecznych.
 2. Kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia.
 3. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

 

 

3. Cele szczegółowe programu

 1. Zaznajomienie przedszkolaków z zagrożeniami z jakimi mogą się spotkać np. podczas zabawy w domu, w kontakcie z urządzeniami mechanicznymi, na podwórku, nad wodą, w trakcie zabaw z psem itp.
 2. Wyrabianie u dzieci właściwych postaw i reakcji w obliczu zagrożenia pożarowego, powodzi, huraganu, anomalii pogodowych oraz sytuacjach nietypowych takich jak zagubienie się w lesie, mieście, dużych zbiorowiskach ludzkich.
 3. Kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z osobami dorosłymi i umiejętności odmawiania w sytuacjach mogących narazić je na jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
 4. Zapoznanie z podstawowymi zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym.
 5. Zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w warunkach nieobecności osób dorosłych.
 6. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego oraz wiedzy  na temat szkodliwości palenia papierosów.
 7. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu.

 

 

4. Adresaci programu

Dzieci 5-6-letnie  z Samorządowego Przedszkola w Pacanowie.

 

5. Formy pracy

 1. 1.      Spotkania dzieci  z przedstawicielami zawodów takich jak strażak, policjant, lekarz, stomatolog w ramach bloków tematycznych.
 2. 2.      Gminny konkurs plastyczny " ŚWIAT bez nałogów" skierowany do dzieci 5-6-letnich.
 3. 3.      Prowadzenie zajęć w formie zabawy i inscenizacji  w zakresie realizacji programu.
 4. 4.      Nauka wierszy i piosenek o charakterze prewencyjnym.
 5. 5.      Wycieczki do Komendy Straży Pożarnej oraz Policji .
 6. 6.      Popularyzacja programu poprzez widowisko artystyczne „Nałogom- mówię NIE! w wykonaniu starszaków.
 7. 7.      Zorganizowanie turnieju wiedzy z zakresu treści programu.
 8. 8.      Publikowanie w lokalnych mediach informacji o prowadzonych działaniach.

 

 1. 6.     Podstawowe zagadnienia i cele operacyjne programu

 

Lp.

Zagadnienia

Cele operacyjne

Uwagi

 

 

Bezpieczeństwo na drodze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie właściwych postaw wobec obcych

 • umiejętności odmawiania,
 • wyrażania swoich potrzeb,
 • ograniczonego zaufania do obcych,
 • umiejętności proszenia o pomoc,
 • określania cech charakterystycznych i rysopisowych,
 • oceny sytuacji jako zagrażającej,

 

 

 • dziecko zna, rozumie i stosuje w praktyce zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym (podczas poruszania się po chodniku, ulicy, na przejściu dla pieszych, w trakcie jazdy samochodem, rowerem itp.)
 • zna podstawowe zasady pomocy przedmedycznej.
 • potrafi wezwać służby ratownicze w miejsce wypadku.

 

 • dziecko wykazuje asertywną postawę wobec osób jemu nieznanych,
 • potrafi grzecznie odmówić nieznajomej osobie,
 • potrafi w sytuacji zagrożenia prosić o pomoc
 • zna rodzaje niebezpieczeństw jakie mogą grozić dziecku:
  • "zły dotyk"
  • przemoc, agresja
  • niebezpieczeństwo związane z oddaleniem się z miejsca zamieszkania
  • poczucie osamotnienia i strachu

 

Blok tematyczny:
"Uśmiech dla policjanta - czyli jak przedszkolak idzie drogą?"

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok tematyczny:
"Nie - dziękuję"

 

Zapobieganie pożarom

 

 • dziecko zna przyczyny powstawania pożarów

potrafi określić zasady zachowania się w sytuacji zagrożenia (ogień w domu, w lesie, w najbliższym otoczeniu - pożar we własnym mieszkaniu, w mieszkaniu sąsiednim, )

 • zna numery telefonów alarmowych,
 • rozumie konieczność przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej,

Blok tematyczny:
"Pali się"

 

Bezpieczeństwo podczas zabawy

 

 • dziecko zna podstawowe zasady zachowania się nad wodą, w lesie, na placu zabaw, podczas zabawy w domu, w kontakcie z przedmiotami mechanicznymi, itp.
 • wie czym są środki chemiczne stosowane w gospodarstwie domowym,
 • potrafi umiejętnie zachować się w kontakcie ze zwierzętami,
 • zna sposoby zachowania się na wypadek ataku psa,

Blok tematyczny:
"Baw się ze mną"

 

Nałóg- mój wróg!

 

 

 • Dziecko posiada umiejętność odróżnienia co jest dobre, a co złe dla zdrowia człowieka.
 • Zna złe konsekwencje dla zdrowia, wynikające z palenia papierosów oraz picia alkoholu.

 

Blok tematyczny:
" Świat bez nałogów!

"

 

 

7. Procedury osiągania celów

   W przekazywaniu powyższej wiedzy należy stosować metody aktywizujące.
Zabawa jest naturalną formą nauczania dzieci w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym. Ważnym czynnikiem są także odpowiednie środki dydaktyczne ( tablice, plansze, ilustracje oraz środki audiowizualne). Należy w formie ćwiczeń przeprowadzać ewakuację budynku przedszkolnego, a także udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków.
Nauczyciele starszych grup przedszkolnych zostaną przeszkoleni w zakresie realizacji programu.

 

8. Zadania do wykonania

 

 1. Opracowanie kompleksowego harmonogramu działań związanych z wdrożeniem programu.
 2. Zapewnienie niezbędnych do wdrożenia programu materiałów.
 3. Udział w zajęciach z dziećmi w ramach zagadnień programowych.
 4. Współorganizowanie wycieczek dydaktycznych oraz konkursów i inscenizacji o charakterze prewencyjnym.
 5. Współpraca z lokalnymi mediami w celu publikowania informacji o realizowanym programie
 6. Uwzględnienie w planach pracy oraz w planach współpracy z rodzicami zagadnień związanych z programem profilaktycznym "Bezpieczny świat".
 7. Wykonywanie pomocy dydaktycznych do wykorzystania podczas zajęć o charakterze prewencyjnym.
 8. Nauka wierszyków i piosenek związanych z omawianymi zagadnieniami programowymi.

 

9. Materiały informacyjno-edukacyjne niezbędne do wdrożenia programu

 1. Karty pracy zawierające treści programowe.
 2. Materiały dydaktyczne wykonywane i wykorzystywane przez nauczycieli podczas realizacji programu.
 3. Materiały informacyjne – plakaty, książki, dostępne pomoce dydaktyczne.

 

10. Ewaluacja

Miernikiem efektywności programu będą:

 •  Prace plastyczne wyłonione w konkursie " ŚWIAT bez nałogów".
 • Wyniki konkursów i turnieju wiedzy o charakterze prewencyjnym zorganizowanych podczas podsumowania cyklu pilotażowego programu w kwietniu 2012 r.
 • Widowisko artystyczne „Nałogom- mówię NIE!”.

 

 

11. Przypuszczalny koszt wdrożenia programu

 1. Środki dydaktyczne (plansze, ilustracje, książki, dostępne pomoce dydaktyczne),
 2. Nagrody książkowe( puzzle, klocki) w konkursie plastycznym.
 3. Materiały papiernicze niezbędne do wykonania dyplomów i podziękowań ( tusz do drukarki, ozdobny papier)
 4. Wykonanie kart pracy,

 

 

Po przeprowadzeniu programu spodziewamy się uzyskać następujące efekty:

 1. 1.        Dostarczymy dzieciom podstawowych wiadomości o zgubnym wpływie używek.

2.    Dzieci  zdobędą  niezbędne    umiejętności    radzenia    sobie w sytuacjach trudnych,

      w  tym sztuki odmawiania

3.   Będziemy preferować zdrowy styl życia.