Kalendarium

Czwartek, 2019-01-24

Imieniny: Felicji, Roberta

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 297254
  • Do końca roku: 341 dni
  • Do wakacji: 148 dni

OŚWIADCZENIE rodziców/opiekunów prawnych* dziecka

…..................................................

(miejscowość, data)

…...................................................................................................

(imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych dziecka)

 

…......................................................................

(adres rodziców/opiekunów prawnych dziecka)

 

 

 

                                                                              Dyrektor Samorządowego Przedszkola

                                                                              w Pacanowie

 

 

 

Oświadczenie

 

rodziców/opiekunów prawnych* dziecka

 

na podstawie § 1 ust. 2 w zw. z ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

 

 

 

                Na podstawie § 1 ust. 2 w zw. z ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) wyrażam (-y), nie wyrażam(-y)* wolę(-li)  uczestniczenia mojego (naszego) syna/córki/pozostającego (-cej) pod moją( naszą ) opieką ..................... …..............................................................................

                                                    (imię i nazwisko dziecka)

w zajęciach …………………………………….. zorganizowanych w ramach planu zajęć przedszkolnych***

 

                                                                                             

 

Z poważaniem,

 

                                                                                                                                                     …....................................................................................

                                                                                                                                                 (czytelny   podpis/podpisy rodziców/opiekunów prawnych dziecka)

 

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić.

** Należy wpisać nazwę szkoły lub przedszkola.

*** Należy wpisać nazwę przedmiotu (religia, etyka). Można wyrazić życzenie pobierania lekcji z obu tych przedmiotów jednocześnie. W przypadku wpisania religii proszę wskazać, o które wyznanie chodzi. W przedszkolach można wybrać tylko religię.

 

Podstawa prawna:

art. 12 ustawy z dnia  7 września 1991r. o systemie oświaty

(Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572                   z późn. zm.):

-       dane wnioskodawcy/wnioskodawców;

-       organ, do którego kierowany jest wniosek;

-       podstawa prawna;

-       wyrażenie woli (np. w formie: wyrażam wolę aby …. ; proszę o zorganizowanie ….)

-       imię i nazwisko dziecka ……………. ;

-       zamierzony skutek prawny (np. uczestniczenie w /zorganizowanie lekcji religii –jakiej?, lekcji

-        

-       etyki – w szkole ………)

-       w przypadku przedszkoli: zorganizowanie  w ramach planu zajęć przedszkolnych nauki…

-       wnioskodawcy muszą podać nazwę Kościoła lub Związku Wyznaniowego

-  podpis rodziców/prawnych opiekunów/ lub pełnoletniego ucznia

 

  • Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 478) wprowadziło zmiany  w rozporządzeniu MEN z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992r., nr 36, poz. 155 z późn. zm.)