Kalendarium

Czwartek, 2019-01-24

Imieniny: Felicji, Roberta

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 297240
 • Do końca roku: 341 dni
 • Do wakacji: 148 dni
Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Rekrutacja

Rekrutacja

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W PACANOWIE

 

 

 

 

 

Podstawa prawna :

 

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz. U. z 2004r. Nr 256 z  późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz.7)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz .U. z 2004 roku Nr26 , poz. 232 )
 • Statut  Samorządowego Przedszkola  w Pacanowie.

 

 

§ 1

 

1. Rekrutacja dzieci do przedszkola przeprowadzana jest w oparciu o zasadę

powszechnej dostępności .

2. Przebieg rekrutacji do przedszkola obejmuje :

 • ogłoszenie rekrutacji w formie pisemnego ogłoszenia dla rodziców umieszczonego na tablicy w  przedszkolu oraz  na stronie internetowej przedszkola,
 • przyjmowanie kart zgłoszeń  oraz innych dokumentów,
 • prowadzenie rejestru  złożonych  kart  z podpisem   przyjmującego ,
 • sprawdzenie dokumentów pod względem rzeczowym i formalnym
 • powołanie komisji kwalifikacyjnej ,
 • posiedzenie  komisji kwalifikacyjnej
 • ogłoszenie wyników rekrutacji .

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

 

 1. 1. Do publicznego  przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem pkt 3.
 2. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko , które ukończyło  2,5 roku.
 3. 3. Dziecko , któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego , może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym , w którym kończy 8 lat .

 

§ 3

 

1. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku .

2. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest „ Karta zgłoszenia dziecka do

przedszkola”

a) rodzice ( prawni  opiekunowie ) ubiegający się o przyjęcie dziecka do

przedszkola zobowiązani są  złożyć  u dyrektora przedszkola w

oznaczonym  terminie prawidłowo wypełnioną  „ Kartę zgłoszenia dziecka

do przedszkola” w Pacanowie oraz potwierdzić fakt złożenia karty

podpisem na liście  ewidencyjnej .

b) rodzice zobowiązani są sprawdzić fakt przyjęcia dziecka do przedszkola na

wywieszonych w placówce  listach przyjęć dzieci .

 

§ 4

 

 1. 1. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
 2. 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek , o którym mowa w ust. 1 , niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu , na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)    wielodzietność rodziny kandydata,

2)    niepełnosprawność kandydata,

3)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. 3. Kryteria , których mowa w ust.2  mają jednakową wartość.
 2. 4. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana gmina dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu.
 3. 5. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

§ 5

1. Rekrutację prowadzi się w okresie :

a) od 1 marca do 20 kwietnia  – wydawanie i przyjmowanie wypełnionych

kart zgłoszeń ,

b) od 25 kwietnia  do 30 kwietnia  – dokonuje się kwalifikacji dzieci do przedszkola na najbliższy rok szkolny ,

c) od 1 maja do 10 maja –  w przedszkolu  wywiesza się   imienną listę przyjętych  dzieci .

 

§ 6

 

2. W przypadku gdy liczba zgłoszonych dzieci nie przekracza liczby miejsc przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola .

 

§7

 

1. W sytuacji , gdy liczba zgłoszonych w czasie rekrutacji dzieci jest większa

od liczby miejsc w przedszkolu , dyrektor powołuje komisję

kwalifikacyjną.

2. W skład komisji wchodzą :

 • - dyrektor przedszkola – przewodniczący
 • - przedstawiciel Rady Pedagogicznej – członek
 • - przedstawiciel  Rady Rodziców – członek

 

3. Dokumenty stanowiące  podstawę prac komisji kwalifikacyjnej to :

a) imienne wykazy  zgłoszonych dzieci,

b) karty zgłoszenia dzieci do przedszkola ,

c) inne dokumenty złożone przez rodziców,

4. Postępowanie Przedszkolnej Komisji Kwalifikacyjnej jest jawne.

5. Decyzje komisji kwalifikacyjnej są protokołowane .

6. Protokół wraz z imiennymi wykazami dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 oraz kartami jest przechowywany u dyrektora przedszkola przez okres 5 lat.

 

 

 

 

 

 

§ 8

 

1. Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola są wywieszane do

wiadomości rodziców w terminie określonym w  § 5 pkt. 1 c).

2. Karty , które zostały rozpatrzone negatywnie w zasadniczej rekrutacji ,

wpisane są na listę oczekujących i rozpatrywane  ponownie w miarę

zwalniających się miejsc w trakcie roku szkolnego.

3 . O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na wolne miejsca

decyduje dyrektor przedszkola biorąc pod uwagę wymienione wyżej

kryteria .

§ 9

 

1. Sprawy sporne , skargi i odwołania w pierwszej kolejności rozpatruje

przewodniczący komisji .

2. Od  decyzji przewodniczącego rodzice mogą odwołać się do dyrektora przedszkola.

 

 

§ 10

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

 

20.03.2014r.

Dyrektor przedszkola

Zdzisława Belon